Λογότυπο: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση

8.04.2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ) είναι δικαιούχος της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5133270 η οποία με την με αρ. πρωτ. 13964/9.02.2022 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ με την Νο 9/5.04.2022 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.), προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, Διοικητικό Στέλεχος στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Ε. 2 του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Διαχείριση & Υποστηρικτικές Δράσεις - Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού» (Αυτεπιστασία) της Πράξης.