Λογότυπο: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση

18.04.2022: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 57/8.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Διοικητικού Στελέχους παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00.