Λογότυπο: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση

15.04.2022 : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Πρακτικό Νο 1 – 77/15.04.2022 και Πρακτικό Νο 2–80/15.04.2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης/Επιλογής Υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. Πρωτ 47/4.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη θέση του/της Οικονομικού/ης Διαχειρίστριας στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 2 του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Διαχείριση & Υποστηρικτικές Δράσεις - Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού» (Αυτεπιστασία) της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5133270 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Επισυνάπτονται οι πίνακες.