Λογότυπο: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση

20.06.2022 : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Πρακτικό Νο 1 – 181/20.06.2022 και Πρακτικό Νο 2–185/20.06.2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης/Επιλογής Υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. Πρωτ 163/7.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη θέση του Διοικητικού Στελέχους στο πλαίσιο εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.) 2 «Επιστημονική, Διοικητική, Οικονομική και Τεχνική Υποστήριξη της πράξης, Εσωτερική Αξιολόγηση, Μητρώο Εκπαιδευτών» του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Διαχείριση & Υποστηρικτικές Δράσεις - Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού» (Αυτεπιστασία) της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5133270 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.